Möjligt med förtätning på Teg – Umeå

 
Detaljplanen för Nötskrikan 1 är antagen. Nu kan arbetet med ritningar påbörjas.
Se länk för vidare information.
http://umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/artiklarbyggabo/mojligtmedfortatningpateg.5.73474df7141ec1b19d1628.htm